走进我的家乡——钟村

六年级作文955字
作者:未知
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • 走进我的家乡——钟村
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • dōng
 • shěng
 • guǎng
 • zhōu
 • shì
 • fān
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • zhèn
 • zhōng
 • xīn
 •  广东省广州市番禺区 钟村镇中心
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • nián
 •    
 • bān
 •  
 • huáng
 • yán
 • wèi
 • 小学六年2班 黄炎蔚
 •  
 • 
 •  
 • 
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 •  
 • zhōng
 • cūn
 •  
 • shì
 • měi
 • ráo
 •  
 • chǎn
 • 我的家乡——钟村,是个美丽富饶,物产
 • fēng
 • de
 • xiǎo
 • zhèn
 •  
 • xiàn
 • zài
 •  
 • jiù
 • yóu
 • zhè
 • shēng
 • huó
 • zài
 • zhōng
 • 丰富的小镇。现在,就由我这个生活在钟
 • cūn
 •       
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • jiě
 • shuō
 • yuán
 •  
 • dài
 • dào
 • zhōng
 • cūn
 • yóu
 • lǎn
 • fān
 • ba
 • 12年的小解说员,带你到钟村游览一番吧
 •  
 • men
 • shì
 • chí
 •  
 •       
 •  
 •    
 •  
 • !我们事不移迟,ets 
 •  
 • bié
 • kàn
 • men
 • zhè
 • zhī
 • shì
 • xiǎo
 • zhèn
 •  
 • dōu
 • shì
 • 别看我们这只是个小镇,比起那大都市
 •  
 • chéng
 • shì
 • gān
 • luò
 • hòu
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • shì
 • men
 • shēng
 • huó
 • 、大城市也不甘落后。钟村是我们生活居
 • zhù
 • de
 • hǎo
 • fāng
 •  
 • bāo
 • yùn
 • zhe
 • xiāng
 • cūn
 • de
 • tōng
 •  
 • chéng
 • shì
 • 住的好地方,它包蕴着乡村的通俗,城市
 • de
 • nào
 •  
 • xìn
 •  
 • zhèng
 • míng
 • gěi
 • kàn
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • de
 • 的热闹,你不信,我证明给你看。钟村的
 • shān
 • sēn
 • lín
 • gōng
 • yuán
 • jiù
 • shì
 • zuì
 • hǎo
 • de
 •  
 • 大夫山森林公园就是一个最好的例子。它
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • rán
 • měi
 •  
 • xiāng
 • cūn
 • yáng
 • zhe
 • tōng
 •  
 • 充满了自然美,乡村里洋溢着通俗气息:
 • lǎo
 • yuǎn
 • kàn
 •  
 • zuò
 • zuò
 • xiǎo
 • shān
 • ér
 •  
 • zhì
 • pái
 • 老远看去,一座座小山拔地而起,栉比排
 • liè
 •  
 • qiáo
 •  
 • nián
 • guò
 • ?g
 • jiǎ
 • de
 • lǎo
 • gōng
 • gōng
 • lǎo
 • diǎn
 • duō
 • 列。瞧,年过花甲的老公公老婆婆四点多
 • zhōng
 • jiù
 • zài
 • shān
 • pàn
 • xià
 • zuò
 • yùn
 • dòng
 •  
 • tiān
 • féng
 • 钟就在大夫山畔下做运动。一个天衣无缝
 • de
 • rén
 • gōng
 • jìng
 • jìng
 • yǎng
 • zài
 • dōng
 • mén
 •  
 • shuǐ
 • qīng
 • chè
 • jiàn
 • 的人工湖静静地仰卧在东门,湖水清澈见
 •  
 • kuài
 • fěi
 • cuì
 •  
 • zài
 • nán
 • mén
 • de
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • yǒu
 • 底、绿得如一块翡翠。在南门的中心,有
 • lián
 • ?g
 • chí
 •  
 • chí
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • yǒu
 • zūn
 • jié
 • bái
 • de
 • lián
 • ?g
 • 一个莲花池,池中心,有一尊洁白的莲花
 • shǎo
 • xiàng
 •  
 •  
 • shēn
 • chuān
 • bái
 • qún
 •  
 • ē
 • duō
 •  
 • zhèng
 • 少女像——她身穿白裙,婀娜多姿,正低
 • tóu
 • wàng
 • zhe
 • xīn
 • qín
 • zāi
 • zhǒng
 • de
 • ?g
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • shān
 • 头望着她辛勤栽种的荷花。这就是大夫山
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • 的标志。
 • shuō
 • dào
 • nào
 •  
 • jiù
 • yào
 • shuō
 • tiáo
 • zài
 • hóng
 • dēng
 • zhào
 • yào
 • xià
 • 说到热闹,就要说起那条在霓虹灯照耀下
 • de
 • fán
 • huá
 •  
 •  
 • jiā
 • shèng
 •  
 • zhè
 • tiáo
 • hěn
 • shì
 • bié
 •  
 • 的繁华路——嘉胜路。这条路很是特别,
 • jiù
 • zài
 • wǎn
 • shàng
 • yíng
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • què
 • shì
 • jiān
 • 可就在晚上营业。但是,它却不是一间一
 • jiān
 • yǒu
 • bǎn
 • yǒu
 • shì
 • de
 • shāng
 •  
 • ér
 • shì
 • jià
 • de
 •  
 • 间有版有式的商铺,而是自己搭架子的“
 • xiǎo
 • tān
 •  
 •  
 •  
 • bié
 • kàn
 • zài
 • zǎo
 • shàng
 • huāng
 • rén
 • yān
 •  
 • 小摊”。嗬,你别看它在早上荒芜人烟,
 • dào
 • wǎn
 • shàng
 • jiù
 • shì
 • rén
 • shān
 • rén
 • hǎi
 •  
 • lái
 • zhè
 • ér
 • gòu
 • 可到晚上就是个人山人海,你也来这儿购
 • gòu
 •  
 • hái
 • yǒu
 • ràng
 • gǎn
 • dào
 • nào
 • de
 • fāng
 •  
 • 物购物。还有一个让你感到热闹的地方,
 • jiù
 • shì
 • zhōng
 • cūn
 • gāng
 • ?
 • de
 • quán
 • zhōu
 • huǒ
 • chē
 • zhàn
 •  
 • 就是钟村刚建起的全亚洲第一火车站。它
 • zhàn
 •                
 • zuǒ
 • yòu
 •  
 • xiàn
 • zài
 • lóu
 • shì
 • gāo
 • shēng
 •  
 • wài
 • lái
 • rén
 • kǒu
 • zēng
 • 占地12000亩左右,现在楼市高升,外来人口增
 • duō
 •  
 • yīn
 • zhōng
 • cūn
 • jiāng
 • huì
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • nào
 •  
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • 多,因此钟村也将会越来越热闹,越来越
 • fán
 • róng
 • chāng
 • shèng
 •  
 • 繁荣昌盛。
 • zhōng
 • cūn
 • jǐn
 • chù
 • nào
 •  
 • tōng
 •  
 • ér
 • qiě
 • chǎn
 • fēng
 • 钟村不仅地处热闹、通俗,而且物产丰富
 •  
 • zhè
 • nóng
 • chǎn
 • pǐn
 • guā
 • guǒ
 • zhe
 • chēng
 •  
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • fèng
 • yǎn
 • guǒ
 • 。这里农产品以瓜果著称——钟村凤眼果
 •  
 •  
 • yòu
 • jiào
 • píng
 • guǒ
 •  
 • guì
 •  
 • xíng
 • hēi
 • dàn
 • ,又叫苹婆果、富贵子,形似黑壳鸡蛋
 •  
 • guǒ
 • shí
 • hán
 • fēng
 • diàn
 • fěn
 •  
 • zhī
 • fáng
 •  
 • táng
 •  
 • dàn
 • bái
 • zhì
 • ,果实含丰富淀粉、脂肪、糖、蛋白质和
 • duō
 • zhōng
 • wéi
 • shēng
 •  
 • shú
 • shí
 • sōng
 • xiāng
 •  
 • zuò
 • pēng
 • rèn
 • de
 • pèi
 • liào
 • 多钟维生素,熟食菘香,可作烹饪的配料
 •  
 • suǒ
 • hěn
 • shòu
 • shì
 • mín
 • huān
 • yíng
 •    
 •  
 • qiǎng
 • bǎo
 •  
 • xiāo
 • 。所以很受市民欢迎/?故抢系睦保?哟逍
 • huái
 • píng
 •  
 • cǎi
 • qiǎo
 • jiāo
 •  
 •  
 • xiǎo
 • huàn
 •  
 • 淮宓幕平?彩巧钍艽蠹蚁舶??小靶唤?
 • zuò
 • bèi
 • lào
 •  
 •  
 • piǎn
 • jiē
 •  
 •  
 • xián
 • háng
 • xìn
 •  
 •  
 • gōng
 •  
 • 酢钡拿烙??谝揭┭?嫌行衅?⑵起觥⒅
 • chuī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shàn
 • guā
 •  
 •  
 • sháo
 • bāo
 • chī
 • 雇吹墓πВ??タ扇胍??部勺龅魑读希
 •  
 • qīn
 • hóu
 •  
 •  
 • nào
 • tāo
 •  
 •  
 •  
 • zhì
 • sháo
 •  
 • jiǔ
 • ?侵谱骺о?闹饕??希?挚勺龌粕?玖
 •  
 • yīn
 •  
 •  
 • 稀O氤⒊⒙穑
 • zhōng
 • cūn
 • dàn
 • jǐng
 • měi
 •  
 • ér
 • qiě
 • rén
 • de
 • xīn
 • líng
 • gèng
 • měi
 •  
 • zài
 • 钟村不但景物美,而且人的心灵更美。在
 • qián
 • yuè
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • zhōng
 • xué
 • de
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 • huàn
 • le
 • 前一个月,钟村中学的一位体育老师患了
 • bái
 • xuè
 • bìng
 •  
 • quán
 • zhèn
 • rén
 • men
 • juān
 •  
 • lǎo
 • shī
 • men
 •  
 • tóng
 • 白血病,全镇呼吁人们募捐。老师们,同
 • xué
 • men
 •  
 • shèn
 • zhì
 • jiā
 • zhǎng
 • men
 • dōu
 • cóng
 • de
 • yāo
 • bāo
 • tāo
 • chū
 • 学们,甚至家长们都从自己的腰包里掏出
 • qián
 • lái
 • wéi
 • zhè
 • wèi
 • xīn
 • qín
 • de
 • lǎo
 • shī
 • juān
 •  
 • zhōng
 • cūn
 • rén
 • 钱来为这位辛勤的体育老师募捐。钟村人
 • dàn
 • gěi
 • zhèn
 • shàng
 • de
 • rén
 • juān
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • gěi
 • hǎi
 • xiào
 • de
 • zāi
 • 不但给镇上的人募捐,而且还给海啸的灾
 • nán
 • rén
 • mín
 • juān
 • qián
 •  
 • 难人民捐钱。
 •  
 • ài
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • ài
 • zhè
 • de
 • shān
 • shān
 • shuǐ
 • shuǐ
 •  
 • ài
 • 我爱我的家乡,爱这里的山山水水,爱
 • zhè
 • de
 • cǎo
 •  
 • gèng
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • rén
 • mín
 •  
 • 这里的一草一木,更爱家乡的人民。你也
 • lái
 • wán
 • shǎng
 • xià
 •  
 • zhù
 • yào
 • zhǎo
 • zhè
 • xiāng
 • xià
 • mèi
 •  
 • 来玩赏一下,记住要找我这个乡下妹。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • jiǎn
 • cháng
 •  指导教师:简丽嫦
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • nèi
 • róng
 •  
 • láng
 • láng
 • shuǎng
 • kǒu
 •  
 • shì
 • 这篇文章内容具体、读起琅琅爽口。是
 • piān
 • cuò
 • de
 • wén
 • zhāng
 •  
 • 一篇不错的文章 
   
  无注音版:
   
   走进我的家乡——钟村
   
   广东省广州市番禺区 钟村镇中心小学六年2班 黄炎蔚
   
   我的家乡——钟村,是个美丽富饶,物产丰富的小镇。现在,就由我这个生活在钟村12年的小解说员,带你到钟村游览一番吧!我们事不移迟,et’s
    别看我们这只是个小镇,比起那大都市、大城市也不甘落后。钟村是我们生活居住的好地方,它包蕴着乡村的通俗,城市的热闹,你不信,我证明给你看。钟村的大夫山森林公园就是一个最好的例子。它充满了自然美,乡村里洋溢着通俗气息:老远看去,一座座小山拔地而起,栉比排列。瞧,年过花甲的老公公老婆婆四点多钟就在大夫山畔下做运动。一个天衣无缝的人工湖静静地仰卧在东门,湖水清澈见底、绿得如一块翡翠。在南门的中心,有一个莲花池,池中心,有一尊洁白的莲花少女像——她身穿白裙,婀娜多姿,正低头望着她辛勤栽种的荷花。这就是大夫山的标志。说到热闹,就要说起那条在霓虹灯照耀下的繁华路——嘉胜路。这条路很是特别,可就在晚上营业。但是,它却不是一间一间有版有式的商铺,而是自己搭架子的“小摊”。嗬,你别看它在早上荒芜人烟,可到晚上就是个人山人海,你也来这儿购物购物。还有一个让你感到热闹的地方,就是钟村刚建起的全亚洲第一火车站。它占地12000亩左右,现在楼市高升,外来人口增多,因此钟村也将会越来越热闹,越来越繁荣昌盛。钟村不仅地处热闹、通俗,而且物产丰富。这里农产品以瓜果著称——钟村凤眼果
   ,又叫苹婆果、富贵子,形似黑壳鸡蛋,果实含丰富淀粉、脂肪、糖、蛋白质和多钟维生素,熟食菘香,可作烹饪的配料。所以很受市民欢迎/?故抢系睦保?哟逍淮宓幕平?彩巧钍艽蠹蚁舶??小靶唤?酢钡拿烙??谝揭┭?嫌行衅?⑵起觥⒅雇吹墓πВ??タ扇胍??部勺龅魑读希?侵谱骺о?闹饕??希?挚勺龌粕?玖稀O氤⒊⒙穑钟村不但景物美,而且人的心灵更美。在前一个月,钟村中学的一位体育老师患了白血病,全镇呼吁人们募捐。老师们,同学们,甚至家长们都从自己的腰包里掏出钱来为这位辛勤的体育老师募捐。钟村人不但给镇上的人募捐,而且还给海啸的灾难人民捐钱。
   我爱我的家乡,爱这里的山山水水,爱这里的一草一木,更爱家乡的人民。你也来玩赏一下,记住要找我这个乡下妹。
    指导教师:简丽嫦
   这篇文章内容具体、读起琅琅爽口。是一篇不错的文章 

   我的拿手好菜

   六年级作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山东省青岛市市北区 市北实小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 刘金燕
  • 阅读全文

   我的小鸡

   六年级作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小鸡
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢台 新华南路小学六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念跃
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省沧州市东光 沧州东光实验
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小学六年级一班 于海圣
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德阳 德阳外国语小学六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 级一班 俞梦婕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省长沙市 枫树山小学六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 刘梓青
  • 阅读全文

   我的课余生活

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的课余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省宁波市鄞州区 占岐镇中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小学603 谢超植
  • 阅读全文

   我的同桌

   六年级作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  辽宁省阜新市 民族街小学六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鸣一
  • 阅读全文

   我的心愿

   六年级作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  广东省深圳市 深圳市宝安区石岩
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 罗租小学六(2)班六(2)班 陈惠妹
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  广东省番禺 南沙金洲小学61班 
  • guān
  • míng
  • 关明祺
  • 阅读全文

   我的伯伯

   六年级作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省江门市 紫茶小学六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 罗晶
  • 阅读全文

   我的一件傻事

   六年级作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江苏省常熟市 张桥中心小学六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 钱舒琳
  • 阅读全文

   我的小天堂

   六年级作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年级作文班 罗旭辉
  • 阅读全文

   我的长高秘诀

   六年级作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的长高秘诀
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  广东省广州市 广州市东山区华侨
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外国语学校六年四班 王智豪
  • 阅读全文

   我的座右铭

   六年级作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右铭
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭县 /ㄊ∑教断爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128号)六年五班 林
  • 阅读全文

   走进我的家乡——钟村

   六年级作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走进我的家乡——钟村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  广东省广州市番禺区 钟村镇中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小学六年2班 黄炎蔚
  • 阅读全文

   《100位名人成材故事》给我的启示

   六年级作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》给我的启示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  广东省东莞虎门 中心小学六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 赵炜聪
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省温州市 温州体育运动学校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 体 毛璇璇
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的小天地

   六年级作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的读书生活

   六年级作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的读书生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的妹妹

   六年级作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  广东省广州市 华南师范大学附属
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小学 谢敏
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   六年级作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善县魏塘镇里泽小学 冯
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 阅读全文

   我的启蒙老师

   六年级作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的启蒙老师
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省诸暨市 诸暨市实验小学六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯泽雨
  • 阅读全文

   我的梦想

   六年级作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的梦想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 级 陈方圆
  • 阅读全文

   我的同班同学

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同学
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 级 祝莉莉
  • 阅读全文

   我的梦——读《讲公德守法纪》

   六年级作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的梦——读《讲公德守法纪》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧习病」?ㄐ⊙Я?昙丁±詈肴
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的“打工”记

   六年级作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”记
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江苏省 连云港市解放路小学六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 阅读全文

   我的“老师”

   六年级作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老师”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐县 实验小学六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亚琦
  • 阅读全文