我的自传

六年级作文852字
作者:风雪
 • de
 • chuán
 • 我的自传
 •  
 • fēng
 • xuě
 • 风雪
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • rén
 • jiān
 • jīng
 • guò
 • le
 •       
 • chūn
 • qiū
 • de
 • chū
 •  我来到人间已经渡过了12个春秋我的出
 • shēng
 • gěi
 • jiā
 • zēng
 • tiān
 • le
 • duō
 • huān
 • zài
 • wēn
 • nuǎn
 • de
 • jiā
 • tíng
 • 生给家里增添了许多欢乐在温暖的家庭里
 • màn
 • màn
 • chéng
 • zhǎng
 • cóng
 • dǒng
 • shì
 • de
 • yòu
 • ér
 • biàn
 • chéng
 • le
 • 慢慢地成长从一个不懂事的幼儿变成了一
 • yǒu
 • mào
 • shǒu
 • de
 • shǎo
 • nián
 •  
 • 个有礼貌守纪律的少年。
 •  
 • tīng
 • shuō
 • guò
 •  
 • yīng
 • ér
 • shí
 • de
 • pàng
 • de
 •  
 • hǎo
 • 听妈妈说过,婴儿时的我胖乎乎的,好
 • cōng
 • míng
 •  
 • gāng
 • dào
 • le
 • jiǔ
 • yuè
 • jiù
 • huì
 • shuō
 • huà
 • le
 •  
 • 聪明,刚到了九个月就会说话了,把妈妈
 • jiào
 • hěn
 • kāi
 • xīn
 •  
 •       
 • yuè
 • jiù
 • huì
 • xué
 • zǒu
 • le
 •  
 • yáo
 • yáo
 • huǎng
 • 叫得很开心;10个月就会学走路了,摇摇晃
 • huǎng
 •  
 • dōng
 • dǎo
 • wāi
 • dàn
 • ràng
 •  
 • yǒu
 • cóng
 • chuáng
 • shàng
 • 晃,东倒西歪但不让我扶,有一次从床上
 • diào
 • xià
 • lái
 • zhì
 • jīn
 • liǎn
 • shàng
 • hái
 • liú
 • yǒu
 • shāng
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 • shuō
 • 掉下来至今脸上还留有伤巴;奶奶说我四
 • suì
 • kāi
 • shǐ
 • jiù
 • hěn
 • yǒu
 • mào
 •  
 • shàng
 • jiàn
 • shú
 • rén
 • dōu
 • huì
 • jiào
 • 岁开始就很有礼貌,路上遇见熟人都会叫
 • rén
 •  
 • 人。
 •  
 •  
 •  
 • zhǎ
 • yǎn
 • de
 • gōng
 •  
 • shí
 • jiān
 • lǎo
 • rén
 • yīng
 • ér
 •  一眨眼的功夫,时间老人已把婴儿
 • shí
 • dài
 • zǒu
 • le
 •  
 • yòu
 • ér
 • shí
 • huǎn
 • huǎn
 • zǒu
 • lái
 •  
 • duì
 • yòu
 • 时期带走了,幼儿时期缓缓走来,我对幼
 • ér
 • yuán
 • hěn
 • huān
 •  
 • sòng
 • yòu
 • ér
 • yuán
 • hěn
 • gān
 • 儿园很不喜欢,妈妈送我去幼儿园很不甘
 • yuàn
 •  
 • yǒu
 • xià
 • hòu
 •  
 • xiǎng
 • huí
 • jiā
 • le
 • jiù
 • tiě
 • shān
 • 愿,有一次下课后,想回家了就去爬铁栅
 • mén
 •  
 • bèi
 • lǎo
 • shī
 • píng
 • hòu
 • cái
 • màn
 • màn
 • ān
 • xià
 • xīn
 • 门,被老师和妈妈批评后才慢慢地安下心
 • lái
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • yǒu
 • jiān
 • qiáng
 • de
 • zhì
 •  
 • liù
 • suì
 • 来。小时候我有坚强的意志,记得六岁那
 • nián
 •  
 • yǎn
 • shēng
 • shuō
 • ruò
 • shì
 •  
 • gěi
 • pèi
 • le
 • 年,眼科医生说我弱视,妈妈给我配了一
 • fēi
 • cháng
 • guì
 • zhòng
 • de
 • yǎn
 • jìng
 •  
 • dài
 • shàng
 • hòu
 • gǎn
 • dào
 • hǎo
 • 付非常贵重的眼镜,我带上后感到已不好
 • kàn
 • yòu
 • hěn
 • fán
 •  
 • jiù
 • yuàn
 • dài
 •  
 • jié
 • guǒ
 • tiān
 • tiān
 • xià
 • 看又很麻烦,就不愿意带,结果我天天下
 • gēn
 • máo
 • qiú
 •  
 • dào
 • nián
 • de
 • gōng
 • 午跟爷爷打羽毛球,不到一年的功夫奇迹
 • jiù
 • shēng
 • le
 •  
 • de
 • shì
 • huī
 • dào
 • zhèng
 • cháng
 • le
 •  
 • jiā
 • 就发生了,我的视力恢复到正常了,一家
 • rén
 • dōu
 • hěn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • 人都很高兴!
 •  
 •  
 • yòu
 • ér
 • yuán
 • hòu
 •  
 • jìn
 • le
 • lóng
 • píng
 • xiǎo
 • xué
 •  幼儿园毕业后,我进入了龙坪小学读
 • shū
 •  
 • zài
 • zhè
 • zuò
 • yōu
 • měi
 • de
 • xiào
 • yuán
 •  
 • duì
 • xué
 • yǒu
 • 书,在这座优美的校园里,我对学习有比
 • jiào
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • biǎo
 • xiàn
 • jiào
 •  
 • nián
 • 较大的变化,表现比较积极,一年级第一
 • jiù
 • jiā
 • le
 • shǎo
 • xiān
 • duì
 •  
 • nián
 • cān
 • jiā
 • le
 • hào
 • duì
 • 批就加入了少先队,四年级参加了鼓号队
 •  
 • céng
 • jīng
 • dāng
 • guò
 • wěi
 • yuán
 •  
 • wén
 • dài
 • biǎo
 •  
 • zài
 • xué
 • ,曾经当过体育委员、语文课代表。在学
 • shàng
 • néng
 • duō
 • kàn
 • wài
 • shū
 •  
 • jīng
 • cháng
 • jiàn
 • yīng
 • shū
 • guǎn
 • 习上能多看课外书籍,经常去剑英图书馆
 • jiè
 • shū
 • huò
 • xīn
 • huá
 • shū
 • diàn
 • kàn
 • shū
 •  
 • tóng
 • shí
 • zhù
 • lèi
 • hǎo
 • 借书或去新华书店看书,同时注意积累好
 • hǎo
 •  
 • jiān
 • chí
 • měi
 • xīng
 • xiě
 • biǎn
 •  
 • yīn
 • 词好句,坚持每个星期写一扁日记,因此
 • wén
 • chéng
 • ?
 • jiào
 • xiǎng
 •  
 • duì
 • zuò
 • wén
 • yǒu
 • xìng
 •  
 • zuò
 • 语文成绩比较理想,对作文比有兴趣,作
 • wén
 • jīng
 • cháng
 • bèi
 • lǎo
 • shī
 • biǎo
 • yáng
 •  
 • shù
 • xué
 • chéng
 • ?
 • hái
 • suàn
 •  
 • 文经常被老师表扬;数学成绩还算可以,
 • dàn
 • shì
 • yīng
 • zhí
 • shì
 • de
 • ruò
 • xiàng
 •  
 • zǒng
 • gǎn
 • dào
 • hǎo
 • 但是英语一直是我的弱项,总感到压力好
 •  
 •  
 •  
 • 大。 
 •  
 •  
 •  
 • jìn
 • liù
 • nián
 • hòu
 •  
 • shǐ
 • jiàn
 • jiàn
 • dǒng
 • shì
 •  进入六年级以后,已使我渐渐懂事
 • lái
 •  
 • zài
 • tān
 • wán
 • le
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • liàn
 • máo
 • 起来,我也不再贪玩了,开始练习毛笔字
 • le
 •  
 • dāng
 • le
 • shū
 • ?
 • bān
 • zhǎng
 •  
 • huān
 • zài
 • wǎng
 • shàng
 • biǎo
 • de
 • 了,当了书法班长,喜欢在网上发表我的
 •  
 • zuò
 • wén
 •  
 • zài
 • huì
 • bào
 • yuàn
 • zuò
 • de
 • duō
 • shǎo
 • 日记、作文;我也再不会抱怨作业的多少
 • le
 •  
 • xué
 • huì
 • le
 • huà
 • wéi
 • dòng
 •  
 • xué
 • huì
 • hǎi
 • mián
 • 了,学会了化压力为动力,学会挤海绵似
 • shí
 • jiān
 • le
 •  
 • dào
 • kùn
 • nán
 •  
 • zǒng
 • shì
 • xiǎng
 •  
 • xiǎo
 • 地挤时间了,遇到困难,我总是想:我小
 • shí
 • hòu
 • néng
 • kùn
 • nán
 • xiě
 •  
 • xiàn
 • zài
 • zhè
 • diǎn
 • xiǎo
 • kùn
 • nán
 • 时候能克服困难写日记,现在这点小困难
 • jiù
 • néng
 • le
 • ma
 •  
 • zhèng
 • shì
 • zhè
 • zhǒng
 • xìn
 • niàn
 •  
 • shǐ
 • zhōng
 • zhī
 • 就不能克服了吗?正是这种信念,始终支
 • chí
 • zhe
 •  
 • shǐ
 • yǒng
 • gǎn
 • zhàn
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 持着我,使我勇敢地站起来。 
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • de
 • què
 • shí
 • shì
 • jìn
 •  
 • shì
 • rén
 •  我比起小时的我确实是进步,可是人
 • shēng
 • de
 • dào
 • shì
 • shé
 • ér
 • màn
 • zhǎng
 • de
 •  
 • xué
 • hǎi
 •  
 • 生的道路是曲折而漫长的,学海无涯,我
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • dōng
 • dǒng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • zhī
 • yào
 • yǒu
 • yuǎn
 • 还有许多东西不懂,我想:只要有远大理
 • xiǎng
 •  
 • dài
 • zhe
 • wán
 • qiáng
 • pīn
 • de
 • zhì
 • yǒng
 • zǒu
 • xià
 •  
 • 想,带着顽强拼搏的意志和勇气走下去,
 • jiù
 • néng
 • gòu
 • mài
 • jìn
 • chéng
 • gōng
 • de
 • diàn
 • táng
 •  
 • jiù
 • néng
 • duì
 • guó
 • jiā
 • yǒu
 • gòng
 • 就能够迈进成功的殿堂,就能对国家有贡
 • xiàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 献!  
   
  无注音版:
   我的自传
   风雪
    我来到人间已经渡过了12个春秋我的出生给家里增添了许多欢乐在温暖的家庭里慢慢地成长从一个不懂事的幼儿变成了一个有礼貌守纪律的少年。
   听妈妈说过,婴儿时的我胖乎乎的,好聪明,刚到了九个月就会说话了,把妈妈叫得很开心;10个月就会学走路了,摇摇晃晃,东倒西歪但不让我扶,有一次从床上掉下来至今脸上还留有伤巴;奶奶说我四岁开始就很有礼貌,路上遇见熟人都会叫人。
   
   一眨眼的功夫,时间老人已把婴儿时期带走了,幼儿时期缓缓走来,我对幼儿园很不喜欢,妈妈送我去幼儿园很不甘愿,有一次下课后,想回家了就去爬铁栅门,被老师和妈妈批评后才慢慢地安下心来。小时候我有坚强的意志,记得六岁那年,眼科医生说我弱视,妈妈给我配了一付非常贵重的眼镜,我带上后感到已不好看又很麻烦,就不愿意带,结果我天天下午跟爷爷打羽毛球,不到一年的功夫奇迹就发生了,我的视力恢复到正常了,一家人都很高兴!
    幼儿园毕业后,我进入了龙坪小学读书,在这座优美的校园里,我对学习有比较大的变化,表现比较积极,一年级第一批就加入了少先队,四年级参加了鼓号队,曾经当过体育委员、语文课代表。在学习上能多看课外书籍,经常去剑英图书馆借书或去新华书店看书,同时注意积累好词好句,坚持每个星期写一扁日记,因此语文成绩比较理想,对作文比有兴趣,作文经常被老师表扬;数学成绩还算可以,但是英语一直是我的弱项,总感到压力好大。
   
   
   进入六年级以后,已使我渐渐懂事起来,我也不再贪玩了,开始练习毛笔字了,当了书法班长,喜欢在网上发表我的日记、作文;我也再不会抱怨作业的多少了,学会了化压力为动力,学会挤海绵似地挤时间了,遇到困难,我总是想:我小时候能克服困难写日记,现在这点小困难就不能克服了吗?正是这种信念,始终支持着我,使我勇敢地站起来。
   
    我比起小时的我确实是进步,可是人生的道路是曲折而漫长的,学海无涯,我还有许多东西不懂,我想:只要有远大理想,带着顽强拼搏的意志和勇气走下去,就能够迈进成功的殿堂,就能对国家有贡献!
    

   我的拿手好菜

   六年级作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山东省青岛市市北区 市北实小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 刘金燕
  • 阅读全文

   我的小鸡

   六年级作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小鸡
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢台 新华南路小学六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念跃
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省沧州市东光 沧州东光实验
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小学六年级一班 于海圣
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德阳 德阳外国语小学六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 级一班 俞梦婕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省长沙市 枫树山小学六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 刘梓青
  • 阅读全文

   我的课余生活

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的课余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省宁波市鄞州区 占岐镇中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小学603 谢超植
  • 阅读全文

   我的同桌

   六年级作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  辽宁省阜新市 民族街小学六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鸣一
  • 阅读全文

   我的心愿

   六年级作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  广东省深圳市 深圳市宝安区石岩
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 罗租小学六(2)班六(2)班 陈惠妹
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  广东省番禺 南沙金洲小学61班 
  • guān
  • míng
  • 关明祺
  • 阅读全文

   我的伯伯

   六年级作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省江门市 紫茶小学六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 罗晶
  • 阅读全文

   我的一件傻事

   六年级作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江苏省常熟市 张桥中心小学六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 钱舒琳
  • 阅读全文

   我的小天堂

   六年级作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年级作文班 罗旭辉
  • 阅读全文

   我的长高秘诀

   六年级作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的长高秘诀
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  广东省广州市 广州市东山区华侨
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外国语学校六年四班 王智豪
  • 阅读全文

   我的座右铭

   六年级作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右铭
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭县 /ㄊ∑教断爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128号)六年五班 林
  • 阅读全文

   走进我的家乡——钟村

   六年级作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走进我的家乡——钟村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  广东省广州市番禺区 钟村镇中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小学六年2班 黄炎蔚
  • 阅读全文

   《100位名人成材故事》给我的启示

   六年级作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》给我的启示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  广东省东莞虎门 中心小学六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 赵炜聪
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省温州市 温州体育运动学校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 体 毛璇璇
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的小天地

   六年级作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的读书生活

   六年级作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的读书生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的妹妹

   六年级作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  广东省广州市 华南师范大学附属
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小学 谢敏
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   六年级作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善县魏塘镇里泽小学 冯
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 阅读全文

   我的启蒙老师

   六年级作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的启蒙老师
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省诸暨市 诸暨市实验小学六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯泽雨
  • 阅读全文

   我的梦想

   六年级作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的梦想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 级 陈方圆
  • 阅读全文

   我的同班同学

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同学
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 级 祝莉莉
  • 阅读全文

   我的梦——读《讲公德守法纪》

   六年级作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的梦——读《讲公德守法纪》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧习病」?ㄐ⊙Я?昙丁±詈肴
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的“打工”记

   六年级作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”记
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江苏省 连云港市解放路小学六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 阅读全文

   我的“老师”

   六年级作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老师”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐县 实验小学六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亚琦
  • 阅读全文