我的“老师”

六年级作文1056字
作者:未知
 •  
 • de
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 我的“老师”
 •  
 •  
 • shān
 • shěng
 • tài
 • yuán
 • shì
 • qīng
 • xiàn
 •  
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • sān
 •  山西省太原市清徐县 实验小学六三
 • bān
 •  
 • mèng
 • 班 孟亚琦
 •  
 • 
 •  
 • de
 • lǎo
 • shī
 • yán
 • zhèng
 •  
 • shì
 • ā
 • de
 • ér
 •  
 • jīn
 • nián
 • gāng
 • 我的老师闫政,是阿姨的儿子,今年刚
 • shàng
 • nián
 •  
 • piāo
 • liàng
 •  
 • shǎo
 • yán
 •  
 • hěn
 • shàn
 • liáng
 • 上一年级。他不漂亮,也少言语,很善良
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • jiàn
 • zhī
 • shì
 • dòu
 • zhe
 •  
 • dào
 • hòu
 • lái
 • biàn
 • 。开始我见他只是逗着取乐,到后来便不
 • gǎn
 • fàng
 •  
 • rèn
 • le
 • zuò
 • lǎo
 • shī
 •  
 • duō
 • rén
 • dōu
 • xiào
 • rèn
 • 敢放肆,认了他做老师。许多人都笑我认
 • gāng
 • shàng
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • hái
 • zuò
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • fēng
 • 一个刚上一年级的小孩子做老师,是我疯
 • le
 •  
 • hái
 • shì
 •    
 •  
 • dān
 •  
 • tuì
 • qiāo
 • tiǎn
 • qiàn
 • zhài
 • xià
 • 了,还是/科?课宜担?饩褪悄忝堑拇砦罅
 • shuǎ
 •  
 •  
 • suō
 •  
 • xiān
 •  
 • tuǒ
 • huāng
 • kōu
 • yùn
 •  
 •  
 •  
 • 耍??娑ɡ鲜?椭荒芤孕∪洗螅裤普?°
 • píng
 • xiān
 •  
 •  
 •  
 • qiàn
 • xīn
 • xiān
 •  
 • 评鲜Γ??歉米鑫业睦鲜Α
 •  
 • mǎi
 • qiān
 •  
 • mǎi
 • shàng
 • hòu
 •  
 • méi
 • qián
 •  
 • 我和他去买铅笔。买上后,他没付钱,
 • jiù
 • zhe
 • de
 • shǒu
 • wǎng
 • wài
 • zǒu
 •  
 • jiàn
 • le
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • xiǎo
 • 就拉着我的手往外走。我见了,心想:小
 • hái
 • fàn
 • diǎn
 • ér
 • cuò
 • méi
 • shí
 • me
 •  
 • méi
 • yào
 • zhǐ
 • chū
 • mǎi
 • 孩子犯点儿错误没什么,没必要指出他买
 • qián
 •  
 • zhè
 • yàng
 •  
 • zài
 • de
 • xīn
 • zhōng
 • wēi
 • xìn
 • 笔不付钱。这样,我在他的心目中威信岂
 • gèng
 • gāo
 •  
 • shì
 •  
 • duì
 • shì
 • xiáng
 • zuò
 • zhī
 •  
 • gēn
 • 不更高?于是,我对此事详作不知,也跟
 • zhe
 • wǎng
 • wài
 • zǒu
 •  
 • hái
 • hǎo
 •  
 • diàn
 • zhǔ
 • shǐ
 • zhōng
 • méi
 • yǒu
 • chá
 • jiào
 •  
 • 着他往外走。还好,店主始终没有查觉。
 • kuài
 • huí
 • dào
 • jiā
 • le
 •  
 • zhèng
 • wéi
 • shì
 • gǎn
 • dào
 • qìng
 • xìng
 •  
 • yán
 • zhèng
 • 快回到家了,我正为此事感到庆幸,闫政
 • rán
 • wèn
 •  
 •  
 •  
 • zán
 • men
 • mǎi
 • qiān
 • shì
 • shì
 • méi
 • 突然问我:“哥哥,咱们买铅笔是不是没
 • qián
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • dào
 • le
 • xiàn
 • zài
 • cái
 • zhī
 • dào
 • ne
 •  
 • 付钱呀?”“你怎么到了现在才知道呢?
 •  
 • xiào
 • zhe
 • wèn
 •  
 • tīng
 •  
 • le
 •  
 • juē
 • xiǎo
 • zuǐ
 • ”我笑着问。他一听,急了,撅起个小嘴
 •  
 • mǎn
 • dào
 •  
 •  
 • dāng
 • shí
 • shì
 • wàng
 • le
 •  
 • dāng
 • ,不满意道:“我当时是忘记了,可你当
 • shí
 • wéi
 • shí
 • me
 • xǐng
 • ne
 •  
 •  
 • xiàng
 • néng
 • shuō
 • huì
 • dào
 • de
 • 时为什么不提醒我呢?”一向能说会道的
 • sāi
 • lái
 •  
 • yòu
 • de
 • shǒu
 •  
 • cháo
 • wén
 • 我也语塞起来。他又拉起我的手,朝文具
 • diàn
 • pǎo
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • suàn
 • le
 • ba
 •  
 • xià
 • 店跑去。我说:“这次就算了吧,下次记
 • zhù
 • qián
 • jiù
 • háng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • háng
 •  
 • jiù
 • shì
 • háng
 •  
 •  
 • 住付钱就行了。”“不行,就是不行。”
 • yán
 • zhèng
 • jiān
 • chí
 • zhe
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • yīng
 • gāi
 • zuò
 • dào
 • 闫政坚持着:“老师说,小学生应该做到
 • chéng
 • shí
 • shǒu
 • xìn
 •  
 • guǒ
 • qián
 •  
 • jiù
 • shì
 • 诚实守信。如果我不付钱,我就不是一个
 • hǎo
 • hái
 • le
 •  
 • jué
 • duì
 • háng
 •  
 •  
 • 好孩子了!绝对不行!”
 •  
 • zhè
 • jiǎn
 • jiǎn
 • dān
 • dān
 • de
 • huà
 •  
 • ràng
 • tīng
 • le
 • zhe
 • shí
 • gǎn
 • 这简简单单的几句话,让我听了着实感
 • dào
 • shí
 • fèn
 • cán
 • kuì
 •  
 • xiǎng
 • xiǎng
 •  
 • xué
 • le
 • liù
 • nián
 • de
 • xiǎng
 • pǐn
 • 到十分惭愧。想想,我学了六年的思想品
 •  
 • chéng
 • tiān
 •  
 • chéng
 • shí
 • nǎi
 • zhōng
 • huá
 • mín
 • de
 • chuán
 • tǒng
 • měi
 • 德,成天把“诚实乃中华民族的传统美德
 •  
 • zhī
 • lèi
 • de
 • huà
 • guà
 • zài
 • ěr
 • biān
 •  
 • hái
 • yán
 • zhèng
 • de
 • ”之类的话挂在耳边,还不如闫政的一句
 • huà
 • lái
 • shí
 • zài
 •  
 • gèng
 • guì
 • de
 • shì
 •  
 • néng
 • zuò
 • dào
 • chéng
 • shí
 • 话来得实在。更可贵的是,他能做到诚实
 • shǒu
 • xìn
 •  
 • què
 • kǒu
 • shì
 • xīn
 • fēi
 •  
 • shì
 • gāi
 • zuò
 • de
 • lǎo
 • shī
 • 守信,我却口是心非。他是该做我的老师
 •  
 •  
 • yuán
 • dàn
 • tiān
 •  
 • mǎi
 • le
 • hěn
 • duō
 • hǎo
 • chī
 • de
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 • 元旦那天,我买了很多好吃的,回到家
 • zhèng
 • yào
 • qiāo
 • mén
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • yán
 • zhèng
 • zhe
 • dài
 • hǎo
 • chī
 • de
 • 正要敲门,只见闫政也提着一袋子好吃的
 • chuǎn
 • zǒu
 • le
 • shàng
 • lái
 •  
 • shì
 • lóu
 • chū
 • le
 • míng
 • 气喘嘘嘘地走了上来。他可是楼里出了名
 • de
 • xiǎo
 • chán
 • ?
 • ā
 •  
 • jiàn
 • le
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • shǒu
 • de
 • hǎo
 • 的小谗猫啊,我见了他,赶紧把手里的好
 • chī
 • de
 • cáng
 • dào
 • bèi
 • hòu
 •  
 • jiàn
 • le
 •  
 • cóng
 • dài
 • chū
 • 吃的藏到背后。他见了我,从袋子里拿出
 • gēn
 • xiāng
 • cháng
 • dài
 • guō
 • gěi
 •  
 • bìng
 • shuō
 • le
 • shēng
 •  
 • 一根香肠和一袋锅巴递给我,并说了声:
 •  
 •  
 • mǎi
 • le
 • hěn
 • duō
 • hǎo
 • chī
 • de
 •  
 • zhè
 • xiē
 • shì
 • gěi
 • “哥哥,我买了很多好吃的,这些是给你
 • de
 •  
 •  
 • gǎn
 • dào
 • liǎn
 • shàng
 • tàng
 • hài
 •  
 • dàn
 • hái
 • shì
 • yìng
 • zhe
 • 的。”我感到脸上烫得厉害,但还是硬着
 • tóu
 • jiē
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • 头皮接了过来。
 •  
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • chén
 • hóng
 • ā
 • ?
 • yán
 • zhèng
 • de
 •  
 • 晚上,晨红阿姨(闫政的妈妈)和妈妈
 • liáo
 • tiān
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • chén
 • hóng
 • ā
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • 聊天,我听见晨红阿姨对妈妈说:“今天
 •  
 • yán
 • zhèng
 • gào
 •  
 • mǎi
 • le
 • hǎo
 • chī
 • de
 •  
 • kàn
 • ,闫政告诉我‘哥哥买了好吃的,怕我看
 • jiàn
 •  
 • biàn
 • cáng
 • le
 • lái
 •  
 • zhuāng
 • zuò
 • méi
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • hái
 • gěi
 • le
 • 见,便藏了起来,我装做没看见,还给了
 • xiē
 • chī
 • de
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • zhe
 •  
 • tīng
 • zhe
 •  
 • 他哥哥一些吃的……’”听着,听着,我
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • gǎn
 • dào
 • cán
 • kuì
 •  
 • yán
 • zhèng
 • háo
 • jiào
 • zhè
 • xiē
 • xiǎo
 • shì
 • 越来越感到惭愧。闫政毫不计较这些小事
 •  
 • hái
 • gěi
 • zhǎo
 • tái
 • jiē
 • xià
 •  
 • wéi
 • le
 • de
 • zūn
 • xīn
 •  
 • ,还给我找台阶下,维护了我的自尊心,
 • zhēn
 • gāi
 • zuò
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 他真该做我的老师。
 •  
 • de
 • lǎo
 • shī
 • duì
 • méi
 • yǒu
 • xuán
 • bān
 • de
 • jiāo
 • dǎo
 •  
 • 我的老师对我没有悬河般的教导,不布
 • zhì
 • zuò
 •  
 • cóng
 • wèi
 • yǒu
 • zhè
 • me
 • xué
 • shēng
 •  
 • 置作业,他也从未有我这么个学生得意。
 • zhuó
 •  
 • huò
 • zhè
 • yàng
 • jiù
 • shì
 • yào
 • míng
 • bái
 •  
 •  
 • kǒu
 • 我琢磨,或许他这样就是要我明白:“口
 • ruì
 • zhě
 • tiān
 • dùn
 • zhī
 •  
 • kōng
 • zhě
 • guǐ
 • zhàng
 • zhī
 •  
 • de
 • dào
 •  
 • 锐者天钝之,目空者鬼障之”的道理。我
 • shì
 • chéng
 • huáng
 • chéng
 • kǒng
 • dài
 • de
 • lǎo
 • shī
 • de
 •  
 • shǐ
 • zhī
 • dào
 • 是诚惶诚恐地待我的老师的,他使我知道
 • le
 • de
 • bēi
 • liè
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 • xiū
 • chǐ
 •  
 • xiàng
 • xìn
 • yǒu
 • 了我的卑劣,知道了羞耻,我相信有许许
 • duō
 • duō
 • de
 • rén
 • jiē
 • chù
 • le
 • de
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • yào
 • gǎn
 • dào
 • xiū
 • chǐ
 • de
 • 多多的人接触了我的老师都要感到羞耻的
 •  
 • suǒ
 •  
 • méi
 • yǒu
 • yóu
 • chēng
 • wéi
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 。所以,我没有理由不称他为我的老师!
 • de
 • lǎo
 • shī
 • jiāng
 • huì
 • zhī
 • yǒu
 • xué
 • shēng
 • ba
 •  
 •  
 •    
 •  
 • 我的老师将不会只有我一个学生吧? Q 
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:
   
   我的“老师”
    山西省太原市清徐县 实验小学六三班 孟亚琦
   
   我的老师闫政,是阿姨的儿子,今年刚上一年级。他不漂亮,也少言语,很善良。开始我见他只是逗着取乐,到后来便不敢放肆,认了他做老师。许多人都笑我认一个刚上一年级的小孩子做老师,是我疯了,还是/科?课宜担?饩褪悄忝堑拇砦罅耍??娑ɡ鲜?椭荒芤孕∪洗螅裤普?°评鲜Γ??歉米鑫业睦鲜Α
   我和他去买铅笔。买上后,他没付钱,就拉着我的手往外走。我见了,心想:小孩子犯点儿错误没什么,没必要指出他买笔不付钱。这样,我在他的心目中威信岂不更高?于是,我对此事详作不知,也跟着他往外走。还好,店主始终没有查觉。快回到家了,我正为此事感到庆幸,闫政突然问我:“哥哥,咱们买铅笔是不是没付钱呀?”“你怎么到了现在才知道呢?”我笑着问。他一听,急了,撅起个小嘴,不满意道:“我当时是忘记了,可你当时为什么不提醒我呢?”一向能说会道的我也语塞起来。他又拉起我的手,朝文具店跑去。我说:“这次就算了吧,下次记住付钱就行了。”“不行,就是不行。”闫政坚持着:“老师说,小学生应该做到诚实守信。如果我不付钱,我就不是一个好孩子了!绝对不行!”
   这简简单单的几句话,让我听了着实感到十分惭愧。想想,我学了六年的思想品德,成天把“诚实乃中华民族的传统美德”之类的话挂在耳边,还不如闫政的一句话来得实在。更可贵的是,他能做到诚实守信,我却口是心非。他是该做我的老师。
   元旦那天,我买了很多好吃的,回到家正要敲门,只见闫政也提着一袋子好吃的气喘嘘嘘地走了上来。他可是楼里出了名的小谗猫啊,我见了他,赶紧把手里的好吃的藏到背后。他见了我,从袋子里拿出一根香肠和一袋锅巴递给我,并说了声:“哥哥,我买了很多好吃的,这些是给你的。”我感到脸上烫得厉害,但还是硬着头皮接了过来。
   晚上,晨红阿姨(闫政的妈妈)和妈妈聊天,我听见晨红阿姨对妈妈说:“今天,闫政告诉我‘哥哥买了好吃的,怕我看见,便藏了起来,我装做没看见,还给了他哥哥一些吃的……’”听着,听着,我越来越感到惭愧。闫政毫不计较这些小事,还给我找台阶下,维护了我的自尊心,他真该做我的老师。
   我的老师对我没有悬河般的教导,不布置作业,他也从未有我这么个学生得意。我琢磨,或许他这样就是要我明白:“口锐者天钝之,目空者鬼障之”的道理。我是诚惶诚恐地待我的老师的,他使我知道了我的卑劣,知道了羞耻,我相信有许许多多的人接触了我的老师都要感到羞耻的。所以,我没有理由不称他为我的老师!我的老师将不会只有我一个学生吧? Q
   
   

   我的拿手好菜

   六年级作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山东省青岛市市北区 市北实小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 刘金燕
  • 阅读全文

   我的小鸡

   六年级作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小鸡
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢台 新华南路小学六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念跃
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省沧州市东光 沧州东光实验
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小学六年级一班 于海圣
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德阳 德阳外国语小学六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 级一班 俞梦婕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省长沙市 枫树山小学六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 刘梓青
  • 阅读全文

   我的课余生活

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的课余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省宁波市鄞州区 占岐镇中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小学603 谢超植
  • 阅读全文

   我的同桌

   六年级作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  辽宁省阜新市 民族街小学六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鸣一
  • 阅读全文

   老师,我想您!

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • nín
  •  
  • 老师,我想您!
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiǔ
  • jiāng
  • shì
  •  
  • xīng
  • xiàn
  •  
  • dōng
  • shān
  • xiǎo
  •  江西省九江市、星子县 东牯山小
  • xué
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • huān
  • 61) 徐欢
  • 阅读全文

   我的心愿

   六年级作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  广东省深圳市 深圳市宝安区石岩
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 罗租小学六(2)班六(2)班 陈惠妹
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  广东省番禺 南沙金洲小学61班 
  • guān
  • míng
  • 关明祺
  • 阅读全文

   我的伯伯

   六年级作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省江门市 紫茶小学六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 罗晶
  • 阅读全文

   我的一件傻事

   六年级作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江苏省常熟市 张桥中心小学六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 钱舒琳
  • 阅读全文

   我的小天堂

   六年级作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年级作文班 罗旭辉
  • 阅读全文

   我的长高秘诀

   六年级作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的长高秘诀
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  广东省广州市 广州市东山区华侨
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外国语学校六年四班 王智豪
  • 阅读全文

   我的座右铭

   六年级作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右铭
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭县 /ㄊ∑教断爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128号)六年五班 林
  • 阅读全文

   走进我的家乡——钟村

   六年级作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走进我的家乡——钟村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  广东省广州市番禺区 钟村镇中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小学六年2班 黄炎蔚
  • 阅读全文

   老师我想对您说

   六年级作文572字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老师我想对您说
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǎn
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gāo
  •  
  • huī
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∪?魇忻飨?睾?恢行男⊙В
  • dīng
  • jǐng
  •  
  • wèi
  • wèi
  • 叮迹玻景唷『渭渭
  • 阅读全文

   《100位名人成材故事》给我的启示

   六年级作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》给我的启示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  广东省东莞虎门 中心小学六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 赵炜聪
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省温州市 温州体育运动学校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 体 毛璇璇
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的小天地

   六年级作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的读书生活

   六年级作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的读书生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   老师,您真关心我们

   六年级作文668字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • zhēn
  • guān
  • xīn
  • men
  • 老师,您真关心我们
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡绞粜
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌话唷『槭?
  • 阅读全文

   我的妹妹

   六年级作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  广东省广州市 华南师范大学附属
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小学 谢敏
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   六年级作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善县魏塘镇里泽小学 冯
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 阅读全文

   我的启蒙老师

   六年级作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的启蒙老师
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省诸暨市 诸暨市实验小学六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯泽雨
  • 阅读全文

   九月,献给老师(二首)

   六年级作文407字
   作者:未知
  •  
  • jiǔ
  • yuè
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • èr
  • shǒu
  •  
  • 九月,献给老师二首)
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省诸暨市 诸暨市实验小学六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  • dàn
  • 1)班 方复旦
  • 阅读全文

   我的梦想

   六年级作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的梦想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 级 陈方圆
  • 阅读全文